PROTECT súkromná bezpečnostná agentúra s.r.o.

Stromová 13
831 01 Bratislava
SLOVAK REPUBLIC
E-mail: protect@protectsba.sk
Tel: +421 2 5478 9374, 5477 2220
Fax: +421 2 5478 9374
Základné zameranie činnosti a úloh osôb poverených výkonom fyzickej ochrany ( ďalej len bezpečnostný pracovník ) na ochraňovaných miestach je následovné:
a) monitorovať zo stáleho stanovišťa vstup do objektu, dianie a stav v ňom a v jeho
bezprostrednom okolí;
b) vykonávať kontrolné obchôdzky v objekte, monitorovať stav a dianie v  ňom, fyzicky
kontrolovať vchody a vjazdy do objektov, budov a zariadení a uzamknutie vstupov do
určených priestorov a miestnosti;
c) vykonávať preventívnu činnosť smerujúcu k eliminovaniu krádeží, poškodzovaniu
majetku, jeho vybavenia, zariadenia a pod.;
d) zabezpečiť v objekte stanovený režim kľúčovej služby, vstupu a výstupu pracovníkov,
návštevný režim, režim vjazdu a výjazdu vozidiel;
e) zamedziť vstupu nežiadúcich osôb a zabrániť násilnému vniknutiu do objektu,
poškodzovaniu, vandalizmu a pod.;
f) zabezpečiť vo zverenom priestore poriadok výkonom stanovených hliadkových,
dozorných, informátorských a kontrolných činností;
g) obsluhovať technické zabezpečovacie zariadenia, kamerové systémy, EZS, EPS a
spojovacie systémy ( v určených prípadoch telefón a rádiostanice) alebo iné
určené zariadenia;
h) zabezpečovať opatrenia vyplývajúce z určenej dokumentácie pre prípad urgentných
udalostí, vyvolania poplachu a havárii.

Okrem toho v ochraňovaných objektoch zabezpečujeme na základe osobitných požiadaviek zákazníka, aj požiarnu a ekologickú prevenciu, mimoriadne režimové opatrenia a iné súvisiace úlohy. Uvedené, ale aj ďalšie činnosti a úlohy, podľa požiadaviek a záujmov odberateľa, vykonávajú bezpečnostní pracovníci podľa prevádzkového predpisu pre výkon strážnej služby, odsúhlasenom zákazníkom.