PROTECT súkromná bezpečnostná agentúra s.r.o.

Stromová 13
831 01 Bratislava
SLOVAK REPUBLIC
E-mail: protect@protectsba.sk
Tel: +421 2 5478 9374, 5477 2220
Fax: +421 2 5478 9374
Formy a metódy zabezpečenia a výkonu služby, ako aj výstroj a výzbroj bezpečnostných pracovníkov sú určené bezpečnostnými rizikami a charakterom chráneného objektu, v súlade s požiadavkami zákazníka, podľa uzatvorenej zmluvy, dohodnutých podmienok a platných predpisov. Výkonom fyzickej ochrany sú poverené osoby vlastniace preukaz odbornej spôsobilosti vydaný Ministerstvom vnútra SR a spĺňajúce náročné kritéria ( vek nad 20 rokov, bezúhonnosť, spoľahlivosť, odborná , právna a zdravotná spôsobilosť ) a pripravenými zabezpečiť reálnu ochranu hodnôt a záujmov zákazníka na profesionálnej úrovni. Za týmto účelom sú vykonávané nástupné školenia, riadené prípravy a kurzy odbornej prípravy. Smeruje k tomu aj sústavná riadiaca a kontrolná činnosť, s využitím vlastného dispečingu, ktorý 24 hodín denne, prostredníctvom telefonického a rádiového spojenia, monitoruje výkon služieb a zabezpečuje operatívny styk s ochraňovaným objektom.
Nepochybujeme, že ochrane majetku a osôb i zabezpečeniu plnenia režimových opatrení na chránenom objekte, venuje každý subjekt v rámci svojich bezpečnostných potrieb trvalú pozornosť a že ochraňovanie jeho hodnôt a záujmov je náležite zaistené.
V rámci našej ponuky na vykonávanie strážnej služby dávame do pozornosti našich potencionálnych zákazníkov najmä výkon fyzickej ochrany pri:

Ochrane : majetku na verejne prístupnom mieste a inom než verejne prístupnom mieste:
- statickým a obchôdzkovým strážením;
- mobilnou kontaktnou ochranou s dohliadaciou službou;
- pri preprave (bez prítomnosti klienta);
osoby jej bezpečným krytím a sprievodom;
prepravy majetku a osoby - doprovod prepravy vykonanej zákazníkom;
Zabezpečovaním poriadku : formou hliadkovej, dozornej, informátorskej a kontrolnej činnosti.
Vzhľadom na získané skúsenosti a poznatky pri poskytovaní bezpečnostných služieb, sa javí ako riešenie ochrany majetku kombinácia fyzickej ochrany so zabezpečovacou technikou ( EZS , EPS, kamerové systémy, elektronické vstupové systémy a pod.). V  zmysle uvedeného sme schopní v  rámci technickej služby Vám zabezpečiť technické prostriedky, ktoré výrazne skvalitnia výkon ochrany majetku.