Sme súkromná bezpečnostná služba pôsobiaca ako jedna z prvých súkromných - bezpečnostných služieb v  Bratislave a na západnom Slovensku. Naše služby poskytujeme na základe licencie na prevádzkovanie strážnej služby č. PS 000261 zo dňa 26.5.1998 udelenej Krajským riaditeľstvom policajného zboru v Bratislave.(dovtedy sme strážnu službu poskytovali na základe koncesnej listiny). Po skromnom začiatku bez vplyvného zázemia a cudzej pomoci, skvalitňovaním práce a rozširovaním služieb, sme dosiahli že sa presadzujeme aj v nevyváženom prostredí. Dnes už široká ponuka naších služieb umožňuje komplexné zabezpečenie ochrany záujmov podnikateľských a iných subjektov.
* STRÁŽNA SLUŽBA SO STATICKÝM A OBCHÔDZKOVÝM STRÁŽENÍM
* PORIADKOVÁ SLUŽBA S HLIADKOVOU, INFORMÁTORSKOU A    RECEPČNOU SLUŽBOU
* FYZICKÁ OCHRANA OSÔB
* BEZPEČNOSTNÝ PRIESKUM A ŠTÚDIE OBJEKTOV
* PORADENSKÁ, KONZULTAČNÁ A SPROSTREDKOVATEĽSKÁ    ČINNOSŤ V OBLASTI OCHRANY MAJETKU A OSÔB
* TECHNICKÁ SLUŽBA PRI REALIZÁCIÍ VÝBERU, MONTÁŽE A    OBSLUHY EZS, EPS A MONITOROVACÍCH SYSTÉMOV
* DOHLIADACIA SLUŽBA S MOTORIZOVANÝMI A STRÁŽNYMI    HLIADKAMI
* TRANSPORT PEŇAZÍ A CENÍN

Uvedomujeme si, že všetci potencionálni zákazníci hľadajú kvalitu, potrebujú istotu a chránia svoje dobré meno, preto dbáme, aby bezpečnostné služby, ktoré poskytujeme zákazníkom, mali požadovanú kvalitatívnu úroveň, riešili maximálnu bezpečnosť chráneného záujmu pri minimalizácii bezpečnostných rizík s primeranými nákladmi, ktoré zodpovedajú výške rizika a nasadených prostriedkov. K zabezpečeniu naplnenia týchto cieľov smeruje naša personálna a riadiaca práca pri výbere, príprave, výkonu a kontroly výkonu našich zamestnancov. Spoľahlivosť služieb firmy PROTECT SBA pri výkone ochrany majetku využívajú zákazníci v odvetviach výroby, obchodu a služieb, iných organizácii; ich referencie sú pozitívne.

Naša spoločnosť je členom združenia ochrany majetku a osôb (ZOMO) od roku 1998. Jedná sa o najväčšie odborné združenie spoločností podnikajúcich v bezpečnostnom priemysle na Slovensku.
V roku 2004 bolo ZOMO prijaté za riadneho člena Confederation of European Security Services – Europskej konfederácie bezpečnostných služieb.
Vitajte na stránkach Protectu SBA. Dúfame že si tu nájdete potrebné informácie ktoré hľadáte....